Páginas

Etiquetas

martes, 4 de octubre de 2011

Jornada de CardioFitBike
El Centre d’Investigació Cardiovascular, centre mixt CSIC i Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), junt amb l’IIB Sant Pau, amb motiu del Dia Mundial del Cor, organitza el divendres 21 d'octubre, una jornada de Cardio Fit Bike per conscienciar sobre la importància de l'esport moderat i habitual en la prevenció de les malalties cardiovasculars.

Barcelona, 4 d’octubre de 2011.- L'objectiu d’aquesta jornada d'esport moderat i cardiosaludable és sensibilitzar sobre la necessitat d'una vida activa a través de l'activitat física amb la finalitat de mantenir i potenciar la salut cardiovascular. Aquest esdeveniment consistirà en dues sessions d’spinning que hem denominat Cardio Fit Bike i tindrà lloc el divendres 21 d'octubre a les instal·lacions de l’ICCC, entre les 16:00h i les 18:00h. Es comptarà amb la presència de l'especialista David Corral, que serà l'encarregat d'executar les sessions sobre les bicis estàtiques.

Aquesta activitat gratuïta, finançada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), a través de la Unitat de Cultura Científica (UCC+i) està oberta al públic general.

Dades bàsiques de l'esdeveniment:

SEGONA JORNADA CARDIO FIT BIKE - 2011 / SESSIONS DE SPINNING / / ACTIVITAT
OUTDOOR
Divendres 21 de octubre de 2011. Dues sessions: 16:00 h i 17:00 h
Places limitades. Reserva la teva plaça (indica nom, tel. i quina sessió t’aniria millor):
info@csic-iccc.org

Lloc de celebració:
Centro de Investigación Cardiovascular / Institut Català de Ciències Cardiovasculars.
Pavelló n º 11. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
C/Sant Antoni M ª Claret, 167. 08025 Barcelona.
Més info: www.iccc.cat / www.csic-iccc.org
Organitza: ICCC, CSIC i IIB Sant Pau.

sábado, 12 de marzo de 2011

Nou avenç en l'estudi de la hipertensió

L'angiotensina II modula diferencialment enzims clau en la biosíntesi de prostanoides. Investigadors de la Universidad Autónoma de Madrid i del Centre d'Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC), membres de la xarxa de recerca cardiovascular RECAVA del ISCIII, demostren nous efectes vasculars de l'angiotensina II. Els resultats, publicats a la revista Journal of Hypertension, indiquen que la contribució de la capa adventícia de les artèries en l'alliberament de prostanoides podria ser important quan la hipertensió s'associa a altres factors de risc cardiovascular, ja que els efectes de l'angiotensina II podrien veure's potenciats per mediadors de la inflamació.

domingo, 27 de febrero de 2011

CardioPOEMAS
CARDIOPOEMAS, 1er PREMIO DE POESÍA SOBRE SALUD CARDIOVASCULAR

Convocado por Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y la red de Unidades de Cultura Científica (UCC+i).


BASES

1º. Podrán concurrir al premio poetas de nacionalidad española o extranjeros residentes en España, con poemas escritos en lengua castellana o catalana no premiados anteriormente en ningún otro concurso.


2º. Los originales habrán de tratar en su temática la prevención de la enfermedad cardiovascular, de forma directa o alegórica, haciendo mención al sistema cardiovascular (corazón, venas, arterias,…) y/o a la propia enfermedad (infarto, ictus…) y/o a las causas que lo provocan (falta de ejercicio, dieta rica en grasas, tabaquismo, colesterol elevado, etc). Habrán de ser inéditos en su totalidad y tener una extensión no inferior a 8 versos ni superior a 36.


3º. Se podrán presentar tantos poemas como se desee.


4º. Los poemas presentados deberán ir firmados por los autores/-as y se habrá de acompañar de los siguientes datos personales (nombre, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico) y, si lo desea, una breve nota biográfica y/o bibliográfica.


5º. Las obras participantes se harán llegar a Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona, vía e-mail (rtoran@csic-iccc.org) o bien por correo (Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona – Hospital de Sant Pau. C/Sant Antoni MªClaret, 167, 08015 Barcelona, indicando en el asunto/sobre “CardioPOEMAS”. El plazo de admisión finalizará el quedará cerrado el 15 de abril de 2011.


6º. Las tres obras ganadoras recibirán un premio de 100 euros. Además, las obras clasificadas y las ganadoras se recogerán en un volumen colectivo, donde se indicará la autoría de éstas, en formato digital para su distribución a través de los canales propios del Centro de Investigación Cardiovascular: web, blog oficial del concurso, Facebook del CSIC-ICCC y Twitter del CSIC-ICCC.


7º. El Jurado estará formado por miembros del CSIC-ICCC cuyo nombre se facilitará en el momento de hacerse público el fallo, previsto para el 26 de abril, el cual será inapelable.


8º. La presentación al Premio CardioPOEMAS implica la total aceptación de sus bases, cuya interpretación, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado.


Más información en: www.csic-iccc.org

miércoles, 2 de febrero de 2011

Tercera edición de CardioCOMIC
CARDIOCÒMIC. CONCURS INTERNACIONAL DE CÒMICS SOBRE RECERCA I MALALTIES CARDIOVASCULARS. TERCERA EDICIÓ.

3ª edició de “CardioCÒMIC. Concurs Internacional de còmics sobre la recerca i les malalties cardiovasculars”. L’objectiu d’aquest concurs és apropar les malalties cardiovasculars i la investigació sobre aquestes patologies a la població general. Aquest projecte està finançat per Prous Institute for Biomedical Research i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, (ajut ACDC). Està organitzat pel Centre d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona, centre mixt Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC).


BASES DE PARTICIPACIÓ

- Les obres, amb format còmic, no podran superar les 6 pàgines de DIN4.

- L’obra haurà de ser original i no haver estat publicada anteriorment.

- El idioma de l’obra haurà de ser català, castellà o anglès.

- Les obres hauran de presentar-se en format digital (pdf) o en paper.

- Cada participant haurà d’omplir una fitxa per cada obra presentada.

- La data límit d’inscripció al concurs serà el 1 de juny de 2012


CATEGORIES

- Infantil: menors de 16 anys

- Júnior: entre 16 i 20 anys

- Sèniors: majors de 21L’adreça d’enviament del material és:

Per e-mail:

iccccsic@gmail.com indicant a l’assumpte, Concurs CardioCOMIC

Per enviar-ho en paper:

A/A: Concurs CardioCOMIC - Doctor Martínez

Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona

Hospital de Sant Pau Pavelló del Convent (pavelló 11) Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona


TEMÀTICA DELS CÒMICS

El concurs de còmics CardioCÒMIC podrà tractar sobre diverses temàtiques relacionades amb el sistema circulatori i les malalties cardiovasculars. Concretament, els conceptes que hauran d’aparèixer de forma explícita o implícita (metafòrica) a les obres que opten al concurs seran:

- Les patologies cardiovasculars i factors de risc: colesterol, el tabac, la dieta, la falta d’exercici, etc.

- Prevenció i hàbits cardiosaludables, especialment la dieta mediterrània i l’esport regular.

- El funcionament i l’anatomia del sistema circulatori: cor, venes, artèries, etc.

- Recerca cardiovascular.

- Tractament farmacològic: insistint en el seguiment del tractament, sense fer al·lusió directa a cap medicament, nom comercial, compost o grup de medicaments.


En cap cas es podrà mencionar cap marca comercial de medicaments o aliments/begudes.


Spanish version - versión en castellano - versió en castellà

CARDIOCOMIC. CONCURSO INTERNACIONAL DE CÓMICS SOBRE INVESTIGACIÓN Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. TERCERA EDICIÓN.

3ª edición de “CardioCÒMIC. Concurso Internacional de cómics sobre investigación y enfermedades cardiovasculares”. El objetivo de este concurso es acercar las enfermedades cardiovasculares y la investigación sobre estas patologías a la población general. Este proyecto está financiado por Prous Institute for Biomedical Research y el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (grand ACDC). Está organizado por el Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona, centro mixto Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (ICCC).


BASES DE PARTICIPACIÓN

- Las obras, en formato cómic, no podrán superar las 6 páginas en DIN4.

- La obra deberá ser original y no haber sido publicada anteriormente.

- El idioma de la obra deberá ser catalán, castellano ó inglés.

- Las obras deberán presentarse en formato digital (pdf) o en papel.

- Cada participante deberá rellenar una ficha por cada obra presentada.

- La fecha límite de inscripción al concurso será el 1 de junio de 2012


CATEGORÍAS

Infantil: Menores de 16 años

Junior: entre 16 y 20 años

Seniors: mayores de 21


La dirección para enviar el materials es:

Por e-mail:

iccccsic@gmail.com indicando en el asunto, Concurs CardioCOMIC

Envíos en papel:

A/A: Concurs CardioCOMIC - Doctor Martínez

Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona

Hospital de Sant Pau Pavelló del Convent (pavelló 11) Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona


TEMÁTICA DE LOS CÓMICS

El concurso de cómics CardioCÒMIC podrá tratar diversas temáticas relacionadas con el sistema circulatorio y las enfermedades cardiovasculares. Concretamente, los conceptos que deberán aparecer de forma explícita o implícita (metafórica) en las obras que optan al concurso serán:

- Las patologías cardiovasculares y factores de riesgo: colesterol, el tabaco, la dieta, la falta de ejercicio, etc.

- Prevención y hábitos cardiosaludables, especialmente la dieta mediterránea y el deporte regular.

- El funcionamiento anatomía del sistema circulatorio: corazón, venas, arterias, etc.

- Investigación cardiovascular.

- Tratamiento farmacológico: insistiendo en el seguimiento del tratamiento, sin mencionar directamente a ningún medicamento, nombre comercial, compuesto o grupo de medicamentos.

En ningún caso se podrá mencionar ninguna marca comercial de medicamentos, alimentos o bebidas.


English version - versión en inglés - versió en anglès

CARDIOCOMIC. INTERNACIONAL CARTOON CONTEST ON CARDIOVASCULAR RESEARCH AND DISEASE. THIRD EDITION.

3rd edition of “CardioCOMIC. Internacional cartoon contest on cardiovascular research and disease.” The aim of this competition is to bring cardiovascular disease and research on these problems in the general population. This project, funded by Prous Institute for Biomedical Research and FECYT (Spanish Foundation for Science and Technology) and Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. It is organized by the Cardiovascular Research Center (CSIC-ICCC) from Barcelona, Spanish Scientific Research Council (CSIC) and the Catalan Institute of Cardiovascular Sciences (ICCC).


RULES OF PARTICIPATION

- The works in comic format can not exceed 6 pages of DIN4. Minimum: 1 page DIN4.

- The work must be original and it has not been published previously.

- The language of the work must be Catalan, Spanish or English.

- The works must be submitted in digital format (pdf) or paper.

- Each participant must complete a form for each work submitted.

- The registration deadline for the competition is June 1st, 2012


CATEGORIES

Child: under 16 anys

Junior: 16 to i 20 anys

Seniors: 21 majors


The adress to send your proposal is:

E-mail:

iccccsic@gmail.com writteen in the subject Concurs CardioCOMIC

Send by ordinary mail:

A/A: Concurs Cardio Comic Doctor Martínez

Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona

Hospital de Sant Pau Pavelló del Convent (pavelló 11) Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona


TOPICS OF COMICS

CardioCOMIC cartoon contest can treat various topics related to the circulatory system and cardiovascular disease. Specifically, the concepts that can /should appear to access the contest are:

- The cardiovascular disease and risk factors: cholesterol, diet, lack of exercise, etc.

- Prevention and heart-healthy habits, especially the Mediterranean diet and regular sport.

- The functioning of the circulatory system anatomy: heart, veins, arteries, and so on.

- Cardiovascular research.

- Pharmacological treatment: insisting on adherence to treatment, without specifically mentioning any drug, trade name, compound or group of drugs.


No reference to any trademarks of medicine, food or drinks is allowed.

CardioFITBIKE

ROLL UP CARDIO CURTSM 687970004 T 934246185 C/ calabria 146 7 1 08015 BCN mbaidal.blogspot.com

Economicamente Correcto

CSIC: Centro de Investigación Cardiovascular (ICCC)

CardioFitBike1.MPG

CardioFitBike2.MPG

CardioFitBike3.MPG